نظرات، پیشنهادات و شکایات

برای ارسال نظرات، پیشنهادات و شکایات خود می‌توانید از طرق زیر اقدام فرمایید:

ارسال به آدرس پستی دفتر

خراسان رضوی – نیشابور – خیابان امام خمینی (ره)، میدان امام (میدان ایران) روبروی بانک سینا، طبقه +1
کدپستی: 9313764118

ارسال به پست الکترونیکی

darsava[at]darsava[dot]com

^