عباس مجیدی

عباس مجیدی

دکتری فیزیک اتمی و مولکولی از دانشگاه تهران
تدریس در شهر تهران
abbasmajidi@ut.ac.ir

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی، متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

فیزیک


هزینه تدریس

توافقی

^