مسعود احمدی

مسعود احمدی

کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک-تبدیل انرژی از تربیت مدرس
تدریس در شهر تهران
ahmadimasoud72@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های دانشگاهی

تخصص و زمینه تدریس

مکانیک، تبدیل انرژی، برنامه نویسی، زبان، تافل

^