تصویر ندارد

هادی نجفی

کارشناسی ارشد نانو شیمی از دانشگاه اصفهان
تدریس در شهر اصفهان
najafisadr@yahoo.com

توانایی تدریس در دوره‌های متوسطه

تخصص و زمینه تدریس

تدریس علوم مقطع دبستان وراهنمایی
تدریس شیمی دوره ی دبیرستان
تدریس شیمی عمومی و آلی ومعدنی مقطع کارشناسی


هزینه تدریس

هزینه هر جلسه تدریس 30 هزار تومان

^