مدرسین درس‌آوا

تصویر ندارد

حمید رضا ولی زاده

کارشناسی ارشد الکترونیک از خواجه نصیر الدین طوسی
تدریس در شهرهای تهران، کرج
hrvalizadeh57@yahoo.com
تدریس فیزیک دبیرستان و دروس تخصصی برق و الکترونیک * مشاوره تحصیلی وایجاد انگیزه در طول دوره تدریس . * شناسایی نقاط ضعف دانش آموز ورفع آنها . * پیگیری مستمر درسی ونظارت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموز ...
^