مدرسین درس‌آوا

سیدتوحید سیدالحسینی

سیدتوحید سیدالحسینی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سنجش از دور از دانشگاه فردوسی مشهد
تدریس در شهرهای تایباد، تربت جام، مشهد
tohid_200970@yahoo.com
نقشه برداری، آموزش نرم افزارمتلب،سنجش از دور، آموزش نرم افزار Envi، پردازش تصاویر، شناسایی الگو، آموزش نرم افزار ERDAS. / ریاضی و فیزیک دبیرستان.
^